Menu

Algemene voorwaarden les Blancards

840 route des Blancards, 07110 Laurac en Vivarais

 

Art. 1: Huurcontract.
De huur komt tot stand door ondertekening van een huurcontract en betaling van de huursom. De reservering is definitief zodra de huurder voor de in dit contract aangegeven uiterste datum aan de eigenaar een aanbetaling en ook een PDF versie van het getekende contract per e-mail heeft verstrekt.

Art. 2: Duur.
Het huurcontract is van toepassing op het gebruik van een vakantiewoning voor bepaalde duur zoals aangeven in het huurcontract. De huuder kan onder geen enkele omstandigheid aanspraak maken op een verblijf langer dan de in het contract aangegeven periode. Als het verblijf wordt verkort, blijft het huurbedrag door de eigenaar verworven. Er vindt geen enkele terugbetaling plaats van al betaalde kosten.

Art. 3: Aankomst en vertrek.
De huurder kan op de aankomstdag vanaf 17:00 over het gehuurde object beschikken. Dit in verband met de schoonmaak en Covid-19 desinfectie. Eerdere aankomst is mogelijk met voorafgaande informatie aan de verhuurder. De huurder kan dan al gebruik maken van het zwembad en andere faciliteiten.
Op de dag van vertrek dient de huurder uiterlijk om 11:00 het gehuurde object weer aan de verhuurder over te dragen.

Art. 4: Gebruik gehuurde object.
De huurder is gehouden zelf gebruik te maken van de gehuurde vakantiewoning, de gemeenschappelijke ruimtes, zwembad, petanque baan en dergelijke op een wijze die in overeenstemming is met de bestemming van de vakantiewoning en directe omgeving, het te bewonen als ‘goede huisvader’ en het goed te onderhouden. Ook ziet de huurder erop toe om geen overlast voor de andere bewoners of in de buurt te veroorzaken.
Het tussen partijen gesloten contract kan in geen enkel geval worden gebruikt ten gunste van derden, natuurlijke of rechtspersonen, behalve in geval van een schriftelijk akkoord door de eigenaar. Iedere inbreuk op deze clausule leidt tot beëindiging van het verblijf ten laste van de klant. De huurprijs blijft definitief verworven door de eigenaar.
De huurder mag de verhuurder de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger erom verzoekt voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Art. 5: Aantal bewoners.
Het onderhavige contract is opgesteld voor een maximaal aantal personen. Als dit aantal wordt overschreden, kan de eigenaar de toegang weigeren. Bezoek is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder.

Art. 6: huisdieren.
Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij vooraf goedgekeurd door verhuurder en opgenomen in het huurcontract. In geval de klant deze clausule niet respecteert, kan de eigenaar de toegang van het huisdier tot het terrein weigeren.

Art. 7: inventaris.
Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei, vaatwerk, glazen, dekens, kussens, beddengoed, handdoeken, strandlakens, etc overeenkomstig de inventarislijst.
Bij aankomst in en vertrek uit de vakantiewoning wordt een inventaris opgemaakt en ondertekend door de klant en de eigenaar of diens vertegenwoordiger. Deze inventaris is het enige referentiedocument in geval van een meningsverschil of conflict over de staat van de vakantiewoning bij aankomst en vertrek. Alle apparaten zijn in werking; klachten die worden ingediend langer dan 24 uur na aankomst in het gehuurde, worden niet geaccepteerd.  Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, veroorzaakt door nalatigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder.

Art. 8: Waarborgsom.
De huurder voldoet bij aankomst aan de eigenaar een waarborgsom zoals bepaald in het huur contract. Na de eindinspectie in de vakantiewoning voor het vertrek wordt deze waarborg aan de klant teruggegeven na aftrek van eventuele reinigings- of reparatiekosten, evenals een bedrag voor de waarde van voorwerpen, meubels of materialen die zijn gebroken, vervuild, vernield of beschadigd en die voorwerpen die tijdens de huur anders zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, de prijs van het reinigen van vervuilde dekens, een vergoeding voor elke vorm van beschadiging van gordijnen, behang, plafonds, tapijten, kleden, ramen, bedden, etc.
In geval van vertrek eerder dan het uur vermeld in het contract en indien dit tot gevolg heeft dat de eindinventaris niet mogelijk is op de dag van vertrek, wordt de waarborgsom door de eigenaar aan de klant teruggestort binnen een week na diens vertrek.

Art. 9: Eindschoonmaak.
Er wordt een bedrag voor schoonmaak van het gehuurde in rekening gebracht en bij vertrek verrekend met de waarborgsom.
De staat van hygiëne van de vakantiewoning bij aankomst van de klant wordt vermeld in de inventaris. De klant is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de vakantiewoning voor de duur van het verblijf tot aan het vertrek. Indien de huur meerdere weken betreft, worden na een week beddengoed en handdoeken vervangen en kan er een reiniging overeengekomen worden. Reinigingskosten zijn in het contract vermeld.

 

Art. 10: Verzekeringen.

De huurder geeft aan verzekerd te zijn tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met huur (brand- en waterschade). Desalniettemin is de huurder zelf aansprakelijk voor de kosten van enige schade en de rente over deze kosten.
De verhuurder is verplicht om het verhuurde te verzekeren en de huurder is verplicht de verhuurder binnen 24 uur te waarschuwen in geval van schade in het gebouw en de bijgebouwen of bijbehorende gebouwen.

 

Art. 11: Annuleringsvoorwaarden.

Bij annulering van de overeenkomst is de huurder annuleringskosten verschuldigd die afhankelijk zijn van het moment van annulering, welke altijd schriftelijk (e-mail) dient plaats te vinden. De hoogte van de annuleringskosten is als volgt:
Aantal dagen vóór de geboekte aankomstdag – Verschuldigd deel van de huursom
Tot de 90e dag voor de aankomstdag – 30 % (= aanbetaling)
Vanaf de 90e tot de 7e dag – 60 %
Vanaf de 7e dag – 90 %

 

Art. 12: Ontbindende voorwaarden.

In het geval van het uitblijven van betaling van huur en/of andere kosten (elektriciteit, gas, water, telefoon en belasting)  of in het geval van het niet respecteren van een van de voorwaarden van het contract en 8 dagen na een vergeefs gezonden aanmaning, kan de verhuurder het huurcontract met onmiddellijke ingang beëindigen.

 

Art. 13: Recht en geschillen
Het Franse recht is van toepassing daar het gehuurde object in Frankrijk gelegen is.
In het geval van geschillen over de inventaris of andere geschillen over de staat van het vakantiehuis, wordt het plaatselijke Toeristenbureau Largentiere of het « Syndicat d’Initiative » ingeschakeld ter bemiddeling om tot een regeling te komen.
Voor geschillen over de uitvoering of de onderbreking van onderhavig contract hebben uitsluitend de gerechtelijke instanties in wier rechtsgebied het huurobject is gevestigd rechtsbevoegdheid.